Service Clubs

Serviceclubs die aan Rotary geliëerd zijn

Past Rotarians

Een club van Past Rotarians beoogt:
Het doel van een Club van Past Rotarians is voor oud-leden van Rotaryclubs de Rotarybeginselen en de Rotarygeest in clubverband levend te houden.

Toegankelijk voor:
Een club van Past Rotarians staat open voor een ieder die lid is geweest van een Rotaryclub in Nederland of elders en het doel van de clubs van Past Rotarians onderschrijft.
Ervan uitgaande, dat Clubs van Past Rotarians geen serviceclubs zijn, is een combinatie van het lidmaatschap van een Rotaryclub en van een Club van Past Rotarians mogelijk.

Waarom naar een club van Past Rotarians?
Binnen een Club van Past Rotarians heersen slechts de beginselen die ook Rotary kenmerken. Dit zijn fellowship en behulpzaamheid.
Er is geen verplichte attendance en geen service meer.
Het motto is “Alles mag, niets moet”!

De banden met Rotary:
De Federatie van Clubs van Past Rotarians – dit is de overkoepeling van alle Clubs van Past-Rotarians – onderhoudt contacten met Rotary Nederland en de Rotary Districten in ons land.
Een van de gouverneurs is met name aangewezen voor de contacten tussen Rotary Nederland en de Federatie.

Geen districten:
De Federatie van Clubs van Past Rotarians kent geen districtsvorming.
Een 100 tal Clubs van Past Rotarians is over ons land verspreid.

Kosten van een lidmaatschap:
Iedere club bepaalt in onderling overleg welke bijdrage van de leden wordt gevraagd. Dit is afhankelijk van zaalhuur, activiteiten, lunchkosten e.d..Tevens is aan de Federatie een bijdrage verschuldigd.
De club die U kiest, kan U informeren over de contributie.

De activiteiten:
De bijeenkomsten vertonen een grote gelijkenis met die van een Rotaryclub.
Er zijn lezingen, causerieën, discussies over bepaalde onderwerpen.
Van de leden wordt verwacht dat zij naar eigen achtergrond en interessen een bijdrage leveren aan het functioneren van hun club.
Er worden regelmatig externe sprekers uitgenodigd en excursies naar interessante
objecten gemaakt.

Deelname partners:
Dit regelt iedere club zelf.
Het is algemeen gebruik dat de partners een aantal malen per jaar deelnemen aan de activiteiten.

Federatiedagen:
Jaarlijks wordt een of twee keer een Federatiedag georganiseerd.
Zij biedt de gelegenheid tot ontmoeting en –nader – kennismaken met streek of plaats.

Kennismaken met een club van Past Rotarians:
Als U zich als (voormalig) Rotarian aangetrokken voelt tot een Club van Past Rotarians kunt U zonder verdere verplichtingen twee of drie maal als kennismaking de bijeenkomsten van een club bijwonen.

Communicatie met de clubs:
Naast de Federatiedagen wordt jaarlijks een Algemene Vergadering gehouden over statutaire en andere zaken, die het wel en wee van alle clubs aangaan.
Voorts wordt voor informatie van alle clubs vier maal per jaar door het Federatiebestuur een informatiebulletin uitgegeven.

http://www.past-rotarians.com

In onze regio is de Club van Past Rotarians "Vecht- en Reestdal" te vinden in Ommen.
Elke 1e en 3e dinsdag van de maand wordt van 11.30 tot 13.30 uur een bijeenkomst gehouden bij restaurant De Hongerige Wolf in Stegeren (gemeente Ommen).

http://www.pastrotary-vechtenreestdal.nl

Inner Wheel

Inner Wheel is een serviceclub.
Ooit is zij in 1924 in Manchester als organisatie opgericht door de echtgenotes van Rotaryleden uit die stad. Uitgangspunt van de vrouwen was in eerste instantie het helpen van hun mannen bij het realiseren van projecten en andere activiteiten.
De wederzijdse waardering en vriendschapsbanden onder de vrouwen die daaruit voortvloeiden, leidden tot het oprichten van clubs.
Om de band met Rotary te onderstrepen werd gekozen voor de naam:

Inner Wheel

Het voornaamste doel van de organisatie is het bevorderen van de onderlinge vriendschap en het samen actief zijn in het vervullen van sociale en servicegerichte taken.
Deze zijn samengevat in de volgende doelstellingen:

a. het bevorderen van vriendschap
b. het stimuleren van de persoonlijke bereidheid tot helpen
c. het bevorderen van internationale contacten

In 1946 werd de eerste Nederlandse Inner Wheel club opgericht in Apeldoorn.
Momenteel telt de Vereniging Inner Wheel Nederland 75 clubs verdeeld over 3 districten met zo'n 2.800 leden.

Het logo bestaat uit een binnen en een buitenring.
De binnenste ring symboliseert de verbondenheid met Rotary.

In onze regio is Inner Wheel te vinden in Dedemsvaart
Elke 2e woensdag in de maand wordt een bijeenkomst gehouden in Restaurant De Wildzang in Ommen.

http://www.innerwheelnederland.nl

Verwante serviceclubs

Lions

Achtergrond en ontstaansgeschiedenis Lions Clubs International

Serviceclubs vonden in de eerste decennia van de vorige eeuw hun oorsprong in de Verenigde Staten. Zo ook de Lions.
Reeds in het midden van de 19e eeuw komt de naam 'Lions' voor; clubs van mannen die zich bezighielden met de problemen van 'good governement and good citizenship'.
Onderling hulpbetoon stond daar bij voorop.
Ook bestond er een groot aantal 'businessmen's circles', waarin groeps- en eigenbelang de overhand hadden.

Het is de verdienste geweest van Melvin Jones, lid van zo'n 'circle', in te zien dat een grote groep invloedrijke zakenmensen een machtig potentieel zou kunnen vormen in het belang van de gemeenschap in het algemeen.
Hij wist een groot aantal groepen te bundelen onder de naam Association of Lions Clubs.
De constituerende vergadering vond plaats in Dallas (Texas) in oktober 1917.
Nadat de eerste club buiten de Verenigde Staten (Canada) was ontstaan werd de naam gewijzigd in 'The International Association of Lions Clubs'.

Lions is de grootste NGO: Niet Gouvernementele Organisatie binnen de Verenigde Naties.
Na de eerste wereldoorlog ontstonden er ook clubs buiten het Amerikaanse continent. In Europa werd de eerste club in 1948 in Parijs opgericht. De eerste Nederlandse club kreeg het Lions charter op 29 september 1951 te Amsterdam. Den Haag en Rotterdam volgden spoedig.

De internationale organisatie telt ongeveer 1,4 miljoen leden, verenigd in 45 731 Lions Clubs in 190 staten. LCI is daarmee wereldwijd de grootste organisatie van serviceclubs.

Iedere Lions Club kan binnen de spelregels die zijn vastgelegd in de Internationale, de MD 110 en de districtsstatuten een eigen karakter ontwikkelen.

De 6 doelstellingen van Lions Clubs International

  • Het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld;
  • Het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerzin;
  • Een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving;
  • De lionsclubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip;
  • Een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtenwisseling over alle zaken van openbaar belang; maar over partijpolitieke en dogmatische-religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd;
  • Het aanmoedigen van mensen die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiële voordelen; het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen.

Onder het motto 'Wij Dienen'

De charitatieve arm van Lions is het Lions Clubs International Foundation, LCIF.
Speerpunten in het beleid van LCIF zijn wereldwijd:

  • Bestrijding van blindheid.
  • Hulp aan gehandicapten.
  • Hulp aan de jeugd, Het Kansarme Kind.
  • Hulp bij natuurrampen.

Organisatie in Nederland

Nederland is opgedeeld in 6 districten.
Samen vormen deze het Meervoudig District 110, met 11.500 leden verenigd in 385 Lions Clubs en 11 Leo Clubs.
Sinds 1998 is een International Agreement gesloten met JCI.
Doorstroming van leden van JCI naar Lions wordt hierdoor bevorderd.

http://www.lions.nl

In onze regio is een Lionsclub te vinden in Hardenberg.
Elke 2e en 4e dinsdag wordt vanaf 18.30 uur een bijeenkomst gehouden bij Cafe Restaurant Den Herdenbergher in Hardenberg.

http://www.lions.nl/?club=hardenberg

Round Table

De Nederlandsche Tafelronde is een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. Dit is -kort en bondig- de Nederlandsche Tafelronde. Een club voor mannen tussen de ca. 25 en maximaal 40 jaar. Een club die aan service doet, dat zeker. Want naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk.

Een actieve Tafelaar kan veel aan zijn lidmaatschap hebben. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de leden of een gastspreker. De kennis, maar ook de typische problemen van iemand met een ander beroep, andere inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen, vrijwel iedere Tafelaar biedt wel iets.


Doelstellingen

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging stelt zich ten doel:

1. Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;

2. Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;

3. Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;

4. Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.

http://www.roundtable.nl