Stichting Goede Doelen Rotary Hardenberg

ALGEMENE INFORMATIE: De "Stichting Goede Doelen Rotary Club Hardenberg" is door de Rotary Club Hardenberg opgericht bij acte d.d. 14 februari 2011, verleden voor notaris mr. F.E.A. Tinselboer-Daamen (Vechtstede Notarissen te Hardenberg) met het doel gestalte te geven aan één van de doelstellingen van Rotary International: omzien naar elkaar (Motto Rotary International: Serve Above Selve). Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder nummer 52096114. Desgewenst kan een kopie van de statuten bij de contactpersoon worden opgevraagd. Bij de Belastingdienst is de stichting bekend onder het fiscale nummer 8502 98 349. Met beschikking van 20 april 2011 is de stichting met ingang van de oprichtingsdatum aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze aanmerking betekent, dat giften en donaties aan de stichting - binnen de daartoe gestelde normen en voorwaarden - een aftrekpost zijn voor de inkomstenbelasting. Contactpersoon van de stichting is thans: P.R. de Ruiter, Vechtvoorde 39, 7772VA Hardenberg. Bankrelatie van de stichting: ABN-Amro Hardenberg, IBAN: NL52 ABNA 0424 6284 73 Contactpersoon van de stichting is thans: P.R. de Ruiter, Vechtvoorde 39, 7772VA Hardenberg.

In de statuten van de "Stichting Goede Doelen Rotary Club Hardenberg" is het doel als volgt omschreven:

Bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van Rotary International, het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang.

Om het doel te kunnen verwezenlijken zijn uiteraard financiële middelen nodig.

In eerste instantie zal funding worden gerealiseerd door de leden van Rotary Club Hardenberg: in het door hen aan Rotary Club Hardenberg verschuldigde contributiebedrag wordt een bedrag opgenomen, dat bestemd is voor "Stichting Goede Doelen Rotary Club Hardenberg".

Het door de leden op deze wijze op te brengen bedrag zal in principe o.a. worden aangewend voor het verrichten van de navolgende giften/donaties:

 ten gunste van Rotary Foundation (International)

 ten gunste van Rotary Doctors Bank

 ten gunste van Rotary International / End polio now

 ten gunste van andere projecten, zowel plaatselijk, nationaal als internationaal

Voorts zullen door Rotary Club Hardenberg acties worden gehouden voor het genereren van middelen, welke worden afgedragen aan "Stichting Goede Doelen Rotary Club Hardenberg",

waarna deze stichting de middelen zal bestemmen voor nader te bepalen goede doelen, die voldoen aan haar doelstelling.

De samenstelling van het bestuur is per juli 2018:

- voorzitter: Dhr. R.J. Buining

- secretaris: Mevr. Mr. F.E.A. Tinselboer-Daamen

- penningmeester: Dhr. P.R. de Ruiter

De bestuursleden genieten geen beloning.

 

Het financieel verslag is van het boekjaar 2017-2018 is van deze website downloadable.